Trực quan, Bảo mật

Rút gọn link, tạo QR codes, Bio Profiles, hỗ trợ liên kết động.

Advanced

Link rút gọn đã được tạo. Đăng ký tài khoản để quản lý các link đã tạo?

Đăng ký
Maclife.vn
https://maclife.vn/short
1.5M Clicks

Clicks +50%

1.5M Clicks
1.5K
QR Codes
Bio Pages
Smart Short Links

Quản lý các liên kết của bạn

Đăng ký tài khoản để quản lý, theo dõi, thống kê các liên kết đã rút gọn