Tìm kiếm trước, thắc mắc post lên Group ML&ĐB, AE trong đây nhây lắm
MacbookGiaSi