DjVu Reader Pro – Phần mềm đọc file DjVu

Jul 1, 2020
Business
0 0

DjVu Reader Pro: là phần mềm tốt nhất để đọc file DjVu trên mac với nhiều chế độ đọc khác nhau như:Full Screen View, Page Thumbnail, Searching Pane,Viewing Scale và Print .

Tính năng chính:

 • Open DjVu file quickly even very big file and read smoothly
 • Text Selecting
 • Search given content within document
 • Export to PDF, TXT
 • Quick Look Supported
 • Bookmarks Management
 • Toggle Contents Pane: Display with Thumbnails, Outline or Content only.
 • Full Screen Supported
 • Display Mode: Single Page, Single Page Continuous, Two Page, Two Page Continuous
 • Zoom: Zoom In, Zoom Actual Size , Zoom Out or Zoom to Fit
 • Previous/Next: Go to First Page, Previous Page, Next Page or Last Page
 • Printing

DjVu_Reader_Pro_2.3.1.

https://www.fshare.vn/file/K7Y37F9QNROT

DjVu_Reader_Pro_2.3.2

https://www.fshare.vn/file/YXJOFUQUTBQH

DjVu_Reader_Pro_2.3.4

https://www.fshare.vn/file/LM5HQ1NWDRJ4

DjVu_Reader_Pro_2.3.5

https://www.fshare.vn/file/ZGY8XT2FSD5E

DjVu_Reader_Pro_2.3.6

https://www.fshare.vn/file/J5Q2P8OI9G7C

DjVu_Reader_Pro_2.3.7

https://www.fshare.vn/file/DFP3YBG2LJPM

DjVu_Reader_Pro_2.3.8

https://www.fshare.vn/file/GK84PW6UIPQD

DjVu_Reader_Pro_2.3.9

https://www.fshare.vn/file/INFVTAPCENTW

DjVu_Reader_Pro_2.4.0

https://www.fshare.vn/file/US79HFC5EB36

DjVu_Reader_Pro_2.4.1

https://www.fshare.vn/file/DFOUZ6K3EGTG

DjVu_Reader_Pro_2.4.2

https://www.fshare.vn/file/JHJXSX25BSUL

Chú ý:

– Mọi thắc mắc và lỗi post tại Group macOS. Cộng đồng macOS sẽ HỖ TRỢ NGAY

– Để cài được ứng dụng trên Maclife bạn cần phải tắt Gatekeeper theo hướng dẫn ở đây.

– Nếu đang chạy macOS Catalina bạn cần làm thêm bước tắt SIP theo hướng dẫn ở đây

combomacbook.com
Laptopvang

Maclife.vn

Dù thế nào đi nữa, việc sử dụng các phần mềm Cr4ck cũng là việc làm không đúng. Nếu thấy phần mềm hữu ích, hãy mua bản quyền để ủng hộ tác giả. Nếu bạn muốn tặng mình 1 ly Cafe, nhấn vào Menu DONATE phía trên

Maclife.vn

Dù thế nào đi nữa, việc sử dụng các phần mềm Cr4ck cũng là việc làm không đúng. Nếu thấy phần mềm hữu ích, hãy mua bản quyền để ủng hộ tác giả. Nếu bạn muốn tặng mình 1 ly Cafe, nhấn vào Menu DONATE phía trên

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


The maximum upload file size: 5 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.