XtraFinder -Thêm tabs và nhiều tiện ích cho Finder

Mar 12, 2017
MAC APPLICATION
0 1

XtraFinder add tabs and extra features to Finder:

  • Tabs (experimental)
  • Dual Panel, Dual Window
  • Arrange folders on top
  • “Copy Path” menu
  • “Show Hidden Items”, “Refresh”, “New File”, “Copy to”, “Move to”, “Launch as Root” … actions
  • Cut & Paste
  • “Contents” menu displays contents of folder
  • “Select…” action let you quickly select items in a Finder window
  • Path bar enhancements: Spring-loaded, Contents menu
  • Maximize on Zoom
  • Light text on dark background

XtraFinderScreenshot8

http://www.fshare.vn/file/TB2ZGGHVYT/

Chú ý:

– Để cài được ứng dụng trên Maclife bạn cần phải tắt Gatekeeper theo hướng dẫn ở đây.

– Nếu đang chạy macOS Catalina bạn cần làm thêm bước tắt SIP theo hướng dẫn ở đây

– Link cuối là phiên bản mới nhất. Thắc mắc sử dụng phần vui lòng post tại Group macOS

combomacbook.com
Laptopvang

Maclife.vn

Từ một người yêu thích các sản phẩm của Apple. Tôi dành tình cảm đặc biệt cho Macbook bởi tính đơn giản, ổn định phù hợp với công việc của mình. Website Maclife.vn ra đời để chia sẻ tất cả những gì mình có.

Tham khảo thêm  Easy New File - Thêm chức năng cho menu chuột phải trên Mac
Maclife.vn

Từ một người yêu thích các sản phẩm của Apple. Tôi dành tình cảm đặc biệt cho Macbook bởi tính đơn giản, ổn định phù hợp với công việc của mình. Website Maclife.vn ra đời để chia sẻ tất cả những gì mình có.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


The maximum upload file size: 5 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other.